Thiết kế hệ thống điện

Thiết kế hệ thống điện .duy trì hoạt động cũng cần đến hệ thống điện chiếu sáng và hệ thống điện để hoạt động máy móc, thiết bị.